pypy 사용 문의


 • Level 2

  pypy를 사용할수 있나요?? 사용가능하다면 혹시 사용방법을 좀 알려주세요

 • Level 15

  안녕하세요.

  파이썬 컨테이너에서 아래와 같이 실행하여 pypy3 명령이 설치되는 것을 확인하였습니다.

  wget https://bitbucket.org/pypy/pypy/downloads/pypy3.6-v7.3.1-linux64.tar.bz2 &&
  tar -x -f pypy3.6-v7.3.1-linux64.tar.bz2 &&
  mv pypy3.6-v7.3.1-linux64 /usr/local/bin/pypy &&
  rm pypy3.6-v7.3.1-linux64.tar.bz2 &&
  cd /usr/local/bin/ &&
  ln -s /usr/local/bin/pypy/bin/pypy3 pypy3 &&
  wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py &&
  pypy3 get-pip.py &&
  rm get-pip.py &&
  wget https://pypi.python.org/packages/source/d/distribute/distribute-0.6.49.tar.gz &&
  tar xvf distribute-0.6.49.tar.gz &&
  sed -i "s/self.chown(tarinfo, dirpath)/self.chown(tarinfo, dirpath, '')/" distribute-0.6.49/distribute_setup.py &&
  pypy3 distribute-0.6.49/distribute_setup.py &&
  rm distribute-0.6.49.tar.gz &&
  rm -rf distribute-0.6.49/ &&
  ln -s /usr/local/bin/pypy/bin/pip pypy3-pip &&
  ln -s /usr/local/bin/pypy/bin/easy_install pypy3-easy_install
  

  설치 완료 후에 다음과 같이 사용하시면 됩니다.

  pypy3 test.py
  

ONLINE USERS

POPULAR TOPICS

SUGGESTED TOPICS

 • 2
 • 2
 • 2
 • 5
 • 7
 • 2
 • 4
 • 2